Δήλωση περί προστασίας δεδομένων

Η εταιρεία μας δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία των δεδομένων. Εν γένει, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας χωρίς να παρέχετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία. Ωστόσο, όταν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες υπηρεσίες της εταιρείας μας στο διαδίκτυο, μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αναγκαία και δεν υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία αυτή, ζητάμε κατά κανόνα τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, δηλαδή τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – όπως είναι το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου του υποκειμένου των δεδομένων – εκτελείται πάντα σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων (BDSG) της Γερμανίας, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) που εξέδωσε η ΕΕ και ισχύει από 25 Μαΐου 2018, και άλλους εφαρμοστέους νόμους. Με την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων η εταιρεία μας επιθυμεί να παράσχει πληροφορίες για το είδος, την έκταση και τον σκοπό των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε και να σας ενημερώσει για τα δικαιώματά σας ως πιθανού υποκειμένου των δεδομένων.

Η εταιρεία μας θέσπισε πολλά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την πληρέστερη δυνατή προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία. Ωστόσο, οι διαβιβάσεις δεδομένων που βασίζονται στο διαδίκτυο είναι γενικά ευάλωτες σε ευπάθειες ασφαλείας, γεγονός που σημαίνει ότι η απόλυτη προστασία δεν είναι δυνατή.


1 Ορισμοί
Η δήλωση της εταιρείας μας περί προστασίας δεδομένων βασίζεται στον GDPR. Η δήλωσή μας περί προστασίας δεδομένων αναμένεται να είναι ευανάγνωστη και ευκολονόητη, και για να το πετύχουμε, ξεκινάμε παραθέτοντας τους ορισμούς των εννοιών που χρησιμοποιούνται στη δήλωση:

1.1 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: «κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό [διαδικτυακό] αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου» (άρθρο 4 παράγραφος 1 του GDPR).

1.2 Υποκείμενο των δεδομένων
Υποκείμενο των δεδομένων είναι οποιοδήποτε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, του οποίου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

1.3 Επεξεργασία
Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

1.4 Περιορισμός της επεξεργασίας
Περιορισμός της επεξεργασίας: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

1.5 Κατάρτιση προφίλ
Κατάρτιση προφίλ: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου.

1.6 Ψευδωνυμοποίηση

Ψευδωνυμοποίηση: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών. Οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

1.7 Υπεύθυνος επεξεργασίας
Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1.8 Εκτελών την επεξεργασία
Εκτελών την επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

1.9 Αποδέκτης
Αποδέκτης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους, δεν θεωρούνται ως αποδέκτες.

1.10 Τρίτος
Τρίτος: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

1.11 Συγκατάθεση
Συγκατάθεση: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.


2 Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, όπως ορίζεται στον GDPR, είναι η:
Fissler GmbH
Harald-Fissler-Straße 1
55743 Idar-Oberstein, Germany

e-mail: zentrale(at)fissler.de
www.fissler.gr


3 Στοιχεία επικοινωνίας του εξωτερικού συνεργάτη μας που είναι υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

κ. Michael Gruber
BSP-SECURITY
Franz-Mayer-Str. 1
D-93053 Regensburg, Germany
Τηλ. +49 (0) 941 46 29 09 29
info(at)bsp-security.de
www.bsp-security.de

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον εταιρικό μας υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για τυχόν ερωτήσεις και προτάσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων.

4 Cookies
Ο ιστότοπος της εταιρείας μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω κάποιου προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο.

Πολλοί ιστότοποι και διακομιστές χρησιμοποιούν cookies. Πολλά cookies περιέχουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό. Το αναγνωριστικό cookie είναι ένας μοναδικός κωδικός του cookie. Αποτελείται από μια συμβολοσειρά χαρακτήρων την οποία οι ιστότοποι και οι διακομιστές συσχετίζουν με το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο έχει αποθηκευτεί το cookie.  Αυτό επιτρέπει στους ιστότοπους και τους διακομιστές να διακρίνουν το μεμονωμένο πρόγραμμα περιήγησης του υποκειμένου των δεδομένων από άλλα προγράμματα περιήγησης που αποθηκεύουν διαφορετικά cookies. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να αναγνωριστεί και να ταυτοποιηθεί από το μοναδικό του αναγνωριστικό cookie. Με τη χρήση των cookies, η Fissler GmbH είναι σε θέση να σας παρέχει φιλικές προς τον χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς να οριστούν cookies.

Το cookie μας δίνει τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουμε τις πληροφορίες και τις προσφορές στον ιστότοπό μας προς όφελος του χρήστη. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα cookies μάς επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε συχνούς επισκέπτες στον ιστότοπό μας. Σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνει τη χρήση του ιστοτόπου μας. Οι επισκέπτες των ιστοτόπων που χρησιμοποιούν cookies, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται σε κάθε επίσκεψη να εισάγουν ξανά τα διαπιστευτήρια πρόσβασής τους, επειδή ο ιστότοπος λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες από το cookie που έχει αποθηκευτεί στο υπολογιστικό σύστημα του χρήστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το cookie για το καλάθι αγορών στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιεί cookies για την καταγραφή των προϊόντων που έχει προσθέσει ο πελάτης στο εικονικό καλάθι αγορών του.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή τα cookies που προέρχονται από τον ιστότοπό μας, ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ώστε να αντιτάσσεται μόνιμα στη χρήση cookies. Επίσης, τα cookies που έχουν ήδη τοποθετηθεί, μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε όλα τα κοινά προγράμματα περιήγησης. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου μας σε πλήρη έκταση.

5 Καταχώριση δεδομένων και πληροφοριών γενικού χαρακτήρα
Κάθε φορά που κάποιο υποκείμενο των δεδομένων ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα επισκέπτεται τον ιστότοπο της Fissler GmbH, καταγράφεται μια ορισμένη ποσότητα δεδομένων και πληροφοριών γενικού περιεχομένου. Αυτά τα δεδομένα και οι πληροφορίες γενικού χαρακτήρα αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή. Τα καταγεγραμμένα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν τα είδη και τις εκδόσεις των προγραμμάτων περιήγησης που χρησιμοποιούνται, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, τον ιστότοπο από τον οποίο φτάνει ένα σύστημα πρόσβασης στον ιστότοπό μας (τον παραπέμποντα ιστότοπο), τις ιστοσελίδες στις οποίες έχει πρόσβαση ο ιστότοπός μας από ένα σύστημα πρόσβασης, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο, τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (διεύθυνση IP), και άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που χρησιμοποιούμε για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών σε περίπτωση επιθέσεων στα πληροφοριακά συστήματά μας.

Όταν χρησιμοποιούνται αυτά τα δεδομένα και οι πληροφορίες γενικού χαρακτήρα, η Fissler GmbH δεν συνάγει κανένα συμπέρασμα για το υποκείμενο των δεδομένων. Αντιθέτως, οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες για την ορθή τήρηση και τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου του ιστότοπού μας, την εγγύηση της αδιάλειπτης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων μας και της τεχνολογίας του ιστότοπού μας, καθώς και την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για τη δίωξη εκ μέρους των αρχών επιβολής του νόμου σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται ανώνυμα, αναλύονται στατιστικά από τη Fissler GmbH, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας και της ασφάλειας των δεδομένων στην εταιρεία μας, ώστε να διασφαλίζεται τελικά το βέλτιστο επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής του διακομιστή αποθηκεύονται ξεχωριστά από οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συνδεόμενα με συγκεκριμένο υποκείμενο.

6 Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του ιστότοπου
Ο ιστότοπος της εταιρείας μας περιέχει πληροφορίες που επιτρέπουν ταχεία ηλεκτρονική επικοινωνία με την εταιρεία μας, καθώς και άμεση επικοινωνία μαζί μας, στο πλαίσιο της οποίας δίνεται, μεταξύ άλλων, μια γενική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Όταν το υποκείμενο των δεδομένων επικοινωνεί με τον υπεύθυνο επεξεργασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω φόρμας επικοινωνίας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από το υποκείμενο των δεδομένων αποθηκεύονται αυτόματα. Τέτοια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται σε εθελοντική βάση από το υποκείμενο των δεδομένων στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων αποθηκεύονται για τον σκοπό της επεξεργασίας ή της επικοινωνίας με το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν μεταφέρονται σε τρίτους.

7 Τακτική διαγραφή και αποκλεισμός δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας, και μόνο στον βαθμό που κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τον νομοθέτη στο νομοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Όταν ο σκοπός αποθήκευσης δεν ισχύει πλέον ή όταν λήξει η περίοδος αποθήκευσης που ορίζεται από τον νομοθέτη, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλείονται ή διαγράφονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

8 Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

8.1 Δικαίωμα επιβεβαίωσης
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία ή όχι. Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει το παρόν δικαίωμα επιβεβαίωσης, μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με τον εταιρικό μας υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή με υπαλλήλους του υπευθύνου επεξεργασίας.

8.2 Δικαίωμα πρόσβασης
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ανά πάσα στιγμή δωρεάν πληροφορίες για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και έχουν αποθηκευθεί, καθώς και αντίγραφο αυτών των πληροφοριών. Επίσης, οι οδηγίες και οι κανονισμοί παρέχουν στο υποκείμενο των δεδομένων πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες, ενημερώνοντας για:

 • τους σκοπούς της επεξεργασίας
 • τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα υποβάλλονται σε επεξεργασία
 • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν κοινολογηθεί ή θα κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς
 • όταν είναι δυνατόν, την προγραμματισμένη περίοδο κατά την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό αυτής της περιόδου
 • την ύπαρξη του δικαιώματος να ζητηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων, ή εναντίωσης στην εν λόγω επεξεργασία
 • την ύπαρξη του δικαιώματος υποβολής παραπόνου σε εποπτική αρχή
 • όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για την πηγή των δεδομένων, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του GDPR και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, επεξηγηματική ενημέρωση για το σκεπτικό, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων

Επίσης, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται εάν διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Ανάλογα με την περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται ποιες είναι οι κατάλληλες εγγυήσεις όσον αφορά τη διαβίβαση.

Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει το παρόν δικαίωμα πρόσβασης, μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με τον εταιρικό μας υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

8.3 Δικαίωμα διόρθωσης
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να γίνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, η διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει το παρόν δικαίωμα διόρθωσης, μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με τον εταιρικό μας υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

8.4 Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι αναγκαία η επεξεργασία:

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
 • Το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του GDPR, και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
 • Το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, ή, το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του GDPR.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση την οποία έχει αναλάβει ο υπεύθυνος επεξεργασίας βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί με σκοπό την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 του GDPR.

Όταν ισχύει ένας από τους προαναφερθέντες λόγους, και το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρεία μας, μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με τον εταιρικό μας υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος θα διασφαλίσει άμεσα ότι το αίτημα διαγραφής τηρείται χωρίς καθυστέρηση.

Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 να τα διαγράψει, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, αφού εκτιμήσει τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος υλοποίησης, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει άλλους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι το υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε να διαγράψουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας τους συνδέσμους που αφορούν τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα αντίγραφα και τις αναπαραγωγές των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον δεν απαιτείται η επεξεργασία τους. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων θα φροντίσει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

8.5 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που του παρέχει ο Ευρωπαίος νομοθέτης να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • Η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ζητώντας αντ' αυτής τον περιορισμό της χρήσης τους.
 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR, καθώς εξετάζεται κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

Όταν πληρούται ένας από τους προαναφερθέντες όρους, και το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύονται από την εταιρεία μας, μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με τον εταιρικό μας υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων θα μεριμνήσει για τον περιορισμό της επεξεργασίας.

8.6 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Θα έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του GDPR ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR και όταν η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Επίσης, κατά την άσκηση του δικαιώματος φορητότητας των δεδομένων που κατέχει σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του GDPR, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει απευθείας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και όταν δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

Για την άσκηση του δικαιώματος φορητότητας, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με τον εταιρικό μας υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

8.7 Δικαίωμα εναντίωσης
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ) του GDPR. Τούτο ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.

Στην περίπτωση εναντίωσης, η εταιρεία μας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν μπορούμε να καταδείξουμε ότι επιτακτικά έννομα συμφέροντα συνηγορούν για την επεξεργασία και υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή έχουν στόχο τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Εάν η εταιρεία μας επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για την εν λόγω εμπορική προώθηση. Τούτο ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ στον βαθμό που σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση. Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων εναντιωθεί στην εταιρεία μας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, η εταιρεία μας δεν θα υποβάλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

Επίσης, όταν η εταιρεία μας επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς κατά το άρθρο 89 παράγραφος 1 του GDPR, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.

Για την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με τον εταιρικό μας υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

8.8 Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην ακολουθεί απόφαση που εκτελείται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, ούτε απόφαση η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση δεν είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων, ή δεν επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, ή δεν βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Σε περίπτωση που η απόφαση είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων, ή βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η εταιρεία μας θα εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, καλύπτοντας τουλάχιστον το δικαίωμα να εξασφαλίσει ανθρώπινη παρέμβαση από την πλευρά του υπευθύνου επεξεργασίας, το δικαίωμα να εκφέρει άποψη και το δικαίωμα να αμφισβητήσει την απόφαση.

Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με τον εταιρικό μας υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

8.9 Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης στην προστασία δεδομένων
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης, μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με τον εταιρικό μας υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.


9 Σχόλια και αναρτήσεις
Όταν οι χρήστες κάνουν σχόλια ή άλλες αναρτήσεις, μπορεί να αποθηκευτούν οι διευθύνσεις IP τους για επτά ημέρες βάσει των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος (1) στοιχείο στ) του GDPR. Τούτο συμβαίνει για δική μας ασφάλεια, σε περίπτωση που κάποιος δημοσιεύσει παράνομο περιεχόμενο μέσα σε σχόλια ή αλλού (προσβολές, απαγορευμένη πολιτική προπαγάνδα, κλπ). Στην περίπτωση αυτή, θα μπορούσε να ασκηθεί δίωξη εναντίον μας για το σχόλιο ή την ανάρτηση και, ως εκ τούτου, έχουμε έννομο συμφέρον να διαπιστώσουμε την ταυτότητα του συντάκτη.
Επίσης, με βάση τα έννομα συμφέροντά μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος (1) στοιχείο στ) του GDPR, διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες του χρήστη για τον εντοπισμό ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.


10 Εργαλεία ανίχνευσης

Διατάξεις περί προστασίας δεδομένων που αφορούν τη χρήση και την εφαρμογή του Google Analytics
Στον παρόντα ιστότοπο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει την παράμετρο Google Analytics (με τη λειτουργία ανωνυμοποίησης). Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης διαδικτυακών στατιστικών στοιχείων. Ανάλυση διαδικτυακών στατιστικών στοιχείων είναι η συλλογή, συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε ιστότοπους. Μια υπηρεσία ανάλυσης διαδικτυακών στατιστικών στοιχείων συλλέγει, μεταξύ άλλων, δεδομένα σχετικά με τον ιστότοπο από τον οποίο προήλθε ένας χρήστης (ο «παραπέμπων ιστότοπος»), τις υποσελίδες που επισκέφθηκε ή τη συχνότητα και τη διάρκεια για την οποία προβλήθηκε μια υποσελίδα.  Οι αναλύσεις διαδικτυακών στατιστικών στοιχείων χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βελτιστοποίηση ενός ιστοτόπου και για τη διεξαγωγή ανάλυσης κόστους-οφέλους της διαδικτυακής διαφήμισης.

Φορέας εκμετάλλευσης του Google Analytics είναι η Google Inc., με έδρα στις ΗΠΑ, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351.

Για τις αναλύσεις διαδικτυακών στατιστικών στοιχείων μέσω του Google Analytics, ο υπεύθυνος επεξεργασίας χρησιμοποιεί την εφαρμογή «_gat.anonymizeIp». Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, η διεύθυνση IP της διαδικτυακής σύνδεσης του υποκειμένου των δεδομένων μετατρέπεται σε συντόμευση από την Google και ανωνυμοποιείται κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο συμβαλλόμενο κράτος της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Σκοπός του Google Analytics είναι να αναλύει την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό μας. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγονται για να αξιολογεί, μεταξύ άλλων, τη χρήση του ιστοτόπου μας και να υποβάλλει ηλεκτρονικές αναφορές όπου παρουσιάζεται η δραστηριότητα εντός των ιστοτόπων μας, καθώς και για να μας παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας.

Το Google Analytics τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα υπολογιστή του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies παρατίθεται παραπάνω. Με την τοποθέτηση του cookie, η Google έχει τη δυνατότητα να αναλύσει τη χρήση του ιστοτόπου μας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε μια επιμέρους σελίδα του παρόντος ιστοτόπου, την οποία λειτουργεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει εγκατασταθεί παράμετρος Google Analytics, το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή του υποκειμένου των δεδομένων υποβάλλει αυτομάτως δεδομένα μέσω του Google Analytics με σκοπό τη διαδικτυακή διαφήμιση και την καταβολή προμηθειών στην Google. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google αποκτά γνώση προσωπικών στοιχείων, όπως η διεύθυνση IP του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία χρησιμεύει στην Google, μεταξύ άλλων, για να μάθει την προέλευση των επισκεπτών και των κλικ, και στη συνέχεια για την διεκπεραίωση προμηθειών.

Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως η ώρα πρόσβασης, η τοποθεσία από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση και η συχνότητα των επισκέψεων που πραγματοποιεί στον ιστότοπό μας το υποκείμενο των δεδομένων. Με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων για πρόσβαση στο διαδίκτυο, διαβιβάζονται στην Google στις ΗΠΑ. Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται από την Google στις ΗΠΑ. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει σε τρίτους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα, όπως προαναφέρθηκε, να εμποδίσει ανά πάσα στιγμή την τοποθέτηση cookies μέσω του ιστοτόπου μας, με αντίστοιχη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης, και συνεπώς να αρνηθεί οριστικά την τοποθέτηση cookies. Μια τέτοια ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, θα εμπόδιζε επίσης το Google Analytics να τοποθετήσει cookie στο σύστημα υπολογιστή του υποκειμένου των δεδομένων. Επίσης, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από το Google Analytics μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω προγράμματος περιήγησης ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Πέραν τούτου, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να εναντιωθεί στη συλλογή δεδομένων που πραγματοποιείται από το Google Analytics, η οποία σχετίζεται με τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, καθώς και στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την Google, και έχει τη δυνατότητα αποκλεισμού αυτής της επεξεργασίας. Προς τούτο, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να προβεί σε λήψη και εγκατάσταση ενός πρόσθετου στοιχείου του προγράμματος περιήγησης (add-on) από τον σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Αυτό το πρόσθετο στοιχείο του προγράμματος περιήγησης ενημερώνει το Google Analytics, μέσω JavaScript, ότι δεν επιτρέπεται να μεταδίδονται στο Google Analytics δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις διαδικτυακών σελίδων. Η εγκατάσταση του πρόσθετου αυτού στοιχείου του προγράμματος περιήγησης εκλαμβάνεται από την Google ως ένσταση. Σε περίπτωση μεταγενέστερης διαγραφής, μορφοποίησης ή νέας εγκατάστασης του συστήματος υπολογιστή που χρησιμοποιεί, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επανεγκαταστήσει το πρόσθετο στοιχείο στο πρόγραμμα περιήγησης για να απενεργοποιήσει το Google Analytics. Εάν το πρόσθετο στοιχείο του προγράμματος περιήγησης απεγκατασταθεί από το υποκείμενο των δεδομένων ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του, ή εάν είναι απενεργοποιημένο, είναι δυνατή η επανεγκατάσταση ή επανενεργοποίηση του εν λόγω πρόσθετου στοιχείου.
Για περαιτέρω πληροφορίες και για να δείτε τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Google, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/ και τη διεύθυνση www.google.com/analytics/terms/us.html.  Το Google Analytics εξηγείται περαιτέρω στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.google.com/analytics/.
Για περαιτέρω πληροφορίες και για να δείτε τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Google, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/.

Διατάξεις περί προστασίας δεδομένων που αφορούν τη χρήση και την εφαρμογή του Facebook
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει παραμέτρους της εταιρείας Facebook στον παρόντα ιστότοπο. Το Facebook είναι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι ένας χώρος για κοινωνικές συναντήσεις στο διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα, η οποία συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν σε έναν εικονικό χώρο. Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών ή να επιτρέψει στην κοινότητα του διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες. Μεταξύ άλλων, το Facebook επιτρέπει στους χρήστες κοινωνικών δικτύων να δημιουργούν ιδιωτικά προφίλ, να ανεβάζουν φωτογραφίες και να δικτυώνονται μέσω αιτημάτων φιλίας.

Η εταιρεία που εκμεταλλεύεται το Facebook είναι η Facebook, Inc., με έδρα στις ΗΠΑ, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025. Όταν το υποκείμενο των δεδομένων διαμένει εκτός ΗΠΑ ή Καναδά, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία.
Κάθε φορά που επισκέπτεστε μία από τις επιμέρους σελίδες του παρόντος ιστοτόπου, την οποία λειτουργεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει εγκατασταθεί παράμετρος του Facebook (plug-in του Facebook), το πρόγραμμα περιήγησης του υποκειμένου των δεδομένων καλείται αυτόματα να καταφορτώσει από το Facebook την αντίστοιχη οθόνη της παραμέτρου Facebook. Μια επισκόπηση όλων των plug-ins του Facebook είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook ενημερώνεται για την συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστοτόπου μας που επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Όταν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο Facebook, το Facebook ανιχνεύει με κάθε επίσκεψη που κάνει το υποκείμενο των δεδομένων στον ιστότοπό μας – και για όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον ιστότοπό μας – ποιαν συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστοτόπου μας επισκέφτηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται μέσω της παραμέτρου του Facebook και συσχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό του υποκειμένου των δεδομένων στο Facebook. Όταν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά του Facebook που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, όπως το κουμπί «Μου αρέσει» ή όταν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλει σχόλιο, τότε το Facebook συσχετίζει τις πληροφορίες αυτές με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη που τηρεί στο Facebook το υποκείμενο των δεδομένων και ταυτόχρονα αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Το Facebook λαμβάνει πάντοτε, μέσω της παραμέτρου Facebook, πληροφορίες σχετικά με επισκέψεις στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε φορά που το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο Facebook κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει είτε το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στην παράμετρο Facebook είτε όχι. Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη διαβίβαση πληροφοριών στο Facebook, μπορεί να την αποτρέψει με την αποσύνδεσή του από τον λογαριασμό του στο Facebook πριν επισκεφτεί τον ιστότοπό μας.
Στην πολιτική δεδομένων που δημοσιεύεται από το Facebook και διατίθεται στη διεύθυνση https://facebook.com/about/privacy/, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Facebook. Επίσης, εξηγούνται οι επιλογές ρύθμισης που προσφέρει το Facebook για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του υποκειμένου των δεδομένων. Υπάρχουν επίσης πολλές διαθέσιμες εφαρμογές που επιτρέπουν στα υποκείμενα των δεδομένων να αποτρέπουν τη διαβίβαση δεδομένων στο Facebook, όπως το Blocker που πωλείται από την Webgraph, το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε στη διεύθυνση webgraph.com/resources/facebookblocker/. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιεί τέτοιες εφαρμογές για να αποτρέπει τη διαβίβαση δεδομένων στο Facebook.

Διατάξεις περί προστασίας δεδομένων που αφορούν τη χρήση και την εφαρμογή του Twitter
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει παραμέτρους της υπηρεσίας Twitter στον παρόντα ιστότοπο. Το Twitter είναι μια πολύγλωσση υπηρεσία μικροϊστολογίου δημόσιας πρόσβασης, στην οποία οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύουν και να διαδίδουν «τιτιβίσματα» (tweets), δηλαδή σύντομα μηνύματα, τα οποία περιορίζονται σε 280  χαρακτήρες. Αυτά τα σύντομα μηνύματα είναι διαθέσιμα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν εγγραφεί στο Twitter. Τα tweets είναι επίσης ορατά στους followers (συνακόλουθοι) του αντίστοιχου χρήστη. Οι followers είναι άλλοι χρήστες του Twitter που παρακολουθούν με ενδιαφέρον τα tweets κάποιου χρήστη. Επίσης, το Twitter σας επιτρέπει να απευθύνεστε σε ένα ευρύ κοινό μέσω θεματικών ετικετών (hashtags), συνδέσμων ή αναπαραγωγής των tweet (retweets).
Η εταιρεία που εκμεταλλεύεται το Twitter είναι η Twitter, Inc., με έδρα στις ΗΠΑ, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε μία από τις επιμέρους σελίδες του παρόντος ιστοτόπου, την οποία λειτουργεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει εγκατασταθεί παράμετρος Twitter (κουμπί Twitter), το πρόγραμμα περιήγησης στο σύστημα υπολογιστή του υποκειμένου των δεδομένων καλείται αυτόματα να καταφορτώσει από το Twitter μια οθόνη που αντιστοιχεί στην παράμετρο Twitter. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα κουμπιά Twitter διατίθενται στη διεύθυνση https://dev.twitter.com/web/tweet-button. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Twitter λαμβάνει γνώση για τη συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας που επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Σκοπός της ενσωμάτωσης παραμέτρου Twitter είναι να επιτρέψει στους χρήστες μας να αναμεταδίδουν περιεχόμενα από τον συγκεκριμένο ιστότοπο, να δημοσιοποιείται ο συγκεκριμένος ιστότοπος στον ψηφιακό κόσμο και να αυξηθούν οι αριθμοί επισκεπτών μας.

Όταν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο Twitter, το Twitter ανιχνεύει σε κάθε επίσκεψη που κάνει στον ιστότοπό μας το υποκείμενο των δεδομένων – και για όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον ιστότοπό μας – ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστοτόπου μας επισκέφτηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται μέσω της παραμέτρου Twitter και συσχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό του υποκειμένου των δεδομένων στο Twitter. Όταν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά του Twitter που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, τότε το Twitter αντιστοιχεί τις πληροφορίες αυτές με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη που διατηρεί στο Twitter το υποκείμενο των δεδομένων και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Το Twitter πληροφορείται μέσω της παραμέτρου Twitter ότι το υποκείμενο των δεδομένων επισκέφθηκε τον ιστότοπό μας, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Twitter κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το εάν το πρόσωπο κάνει κλικ στο κουμπί του Twitter ή όχι. Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη διαβίβαση πληροφοριών στο Twitter, τότε μπορεί να την αποτρέψει με την αποσύνδεσή του από τον λογαριασμό του στο Twitter πριν επισκεφτεί τον ιστότοπό μας.

Η ισχύουσα πολιτική απορρήτου του Twitter είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://twitter.com/privacy?lang=ru.

Διατάξεις περί προστασίας δεδομένων που αφορούν τη χρήση και την εφαρμογή του YouTube
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει παραμέτρους YouTube στον παρόντα ιστότοπο. Το YouTube είναι μια διαδικτυακή πύλη βίντεο που επιτρέπει σε εκδότες βίντεο να αναρτούν δωρεάν αποσπάσματα βίντεο και σε άλλους χρήστες να τα παρακολουθούν, να τα αξιολογούν και να τα σχολιάζουν δωρεάν. Το YouTube επιτρέπει τη δημοσίευση όλων των ειδών βίντεο, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση, μέσω της διαδικτυακής πύλης, σε ολόκληρες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και σε μουσικά βίντεο, τρέιλερ και βίντεο που έχουν δημιουργηθεί από χρήστες.

Η εταιρεία που εκμεταλλεύεται το YouTube είναι η YouTube LLC, με έδρα στις ΗΠΑ, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066. Η YouTube LLC είναι θυγατρική της Google Inc., με έδρα στις ΗΠΑ, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε μία από τις επιμέρους σελίδες του παρόντος ιστοτόπου, την οποία λειτουργεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει εγκατασταθεί παράμετρος YouTube (βίντεο YouTube), το πρόγραμμα περιήγησης στο σύστημα υπολογιστή του υποκειμένου των δεδομένων καλείται αυτόματα να καταφορτώσει μια οθόνη που αντιστοιχεί στην παράμετρο YouTube. Περαιτέρω πληροφορίες για το YouTube διατίθενται στη διεύθυνση https://www.youtube.com/yt/about/en/. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το YouTube και η Google πληροφορούνται ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστοτόπου μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.
Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο YouTube, το YouTube αναγνωρίζει με κάθε επίσκεψη σε υποσελίδα που περιέχει βίντεο YouTube, ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστοτόπου μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το YouTube και την Google και συσχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό του υποκειμένου των δεδομένων στο YouTube.

Το YouTube και η Google ενημερώνονται μέσω της παραμέτρου YouTube ότι το υποκείμενο των δεδομένων επισκέφθηκε τον ιστότοπό μας, εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο YouTube κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπό μας· αυτό συμβαίνει είτε το πρόσωπο κάνει κλικ σε βίντεο του YouTube είτε όχι. Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη διαβίβαση πληροφοριών στο YouTube και την Google, μπορεί να αποτρέψει την παράδοση με την αποσύνδεσή του από τον λογαριασμό του στο YouTube πριν επισκεφτεί τον ιστότοπό μας.

Η πολιτική απορρήτου του YouTube διατίθεται στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, όπου παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων από το YouTube και την Google.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας
Στον ιστότοπο της Fissler GmbH, παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας μας. Στην μάσκα εισόδου που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτόν ορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Η Fissler GmbH ενημερώνει τακτικά τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς εταίρους της σχετικά με τις προσφορές της εταιρείας, μέσω ενημερωτικού δελτίου. Το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας μπορεί να παραληφθεί από το υποκείμενο των δεδομένων μόνον εάν (1) το υποκείμενο των δεδομένων διαθέτει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και (2) το υποκείμενο των δεδομένων εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο. Για νομικούς λόγους, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρίστηκε αρχικά από το υποκείμενο των δεδομένων κατά τη διαδικασία διπλής επιβεβαίωσης της εγγραφής. Το εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως υποκείμενο των δεδομένων εγκρίνει την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ή τη μελλοντική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για διαφημιστικούς λόγους.

Κατά την εγγραφή, αποθηκεύουμε επίσης τη διεύθυνση IP που έχει εκχωρήσει ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) στο σύστημα υπολογιστή που χρησιμοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων κατά τη στιγμή της εγγραφής, καθώς και την ημερομηνία και ώρα της εγγραφής. Η συλλογή των εν λόγω δεδομένων είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση (πιθανής) κατάχρησης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός υποκειμένου των δεδομένων σε μεταγενέστερη ημερομηνία: συνεπώς αποσκοπεί στην νομική προστασία του υπευθύνου επεξεργασίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας. Πέρα τούτου, οι συνδρομητές του ενημερωτικού δελτίου μπορούν να λαμβάνουν ενημέρωση με ηλεκτρονικό μήνυμα, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων ή για τη σχετική εγγραφή, για παράδειγμα σε περίπτωση τροποποίησης της προσφοράς ενημερωτικών δελτίων ή σε περίπτωση αλλαγής των τεχνικών προδιαγραφών. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο ή στα ηλεκτρονικά διαφημιστικά μηνύματα. Η παρασχεθείσα συγκατάθεση για την αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία έχει χορηγηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Κάθε ενημερωτικό δελτίο περιέχει αντίστοιχο σύνδεσμο για τον σκοπό της ανάκλησης της συγκατάθεσης. Επίσης, μπορείτε να διαγραφείτε οποτεδήποτε από το ενημερωτικό δελτίο μέσα από τον ιστότοπο του υπεύθυνου επεξεργασίας ή να ενημερώσετε με άλλα μέσα τον υπεύθυνο επεξεργασίας ότι επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

Τα δεδομένα που αποθηκεύτηκαν κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο διαβιβάζονται επίσης στην Emarsys, η οποία τα αποθηκεύει. Αν έχετε λογαριασμό πελάτη για το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μέσω αυτού, τα στοιχεία πελάτη που έχετε δώσει διαβιβάζονται επίσης στην Emarsys. Τα δεδομένα που συλλέγονται για εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο δεν παρέχονται σε τρίτους.

Απευθυνόμαστε στην Emarsys eMarketing Systems AG (Stralauer Platz 34, 10243 Βερολίνο, Γερμανία· www.emarsys.com) για την αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου από τεχνικής πλευράς. Η εν λόγω Αυστριακή εταιρεία, η οποία διατηρεί γραφεία στο Βερολίνο, παρέχει λογισμικό και υποδομή στους πελάτες της ώστε να παραδίδουν, κατόπιν αδείας, ηλεκτρονικά μηνύματα στους αποδέκτες τους. Η Emarsys αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την ευθύνη έναντι των αποδεκτών των πελατών της και εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Σε περίπτωση που έχετε παραχωρήσει άδεια, όπως περιγράφεται παρακάτω, η Fissler χρησιμοποιεί τις προτιμήσεις που συγκεντρώνονται βάσει του ψευδωνυμοποιημένου προφίλ χρήστη και συγχωνεύει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας με αυτό το προφίλ χρήστη με σκοπό τη δημιουργία περιεχομένου και τον σχεδιασμό του εξατομικευμένου ενημερωτικού δελτίου σας.

Επίσης, η Emarsys προσφέρει ποικιλία επιλογών ανάλυσης στατιστικών στοιχείων για να διαπιστωθεί με ποιους τρόπους ανοίγονται και χρησιμοποιούνται τα απεσταλμένα ενημερωτικά δελτία: για παράδειγμα, πόσοι χρήστες έλαβαν ηλεκτρονικό μήνυμα, εάν τα ηλεκτρονικά μηνύματα απορρίφθηκαν και εάν οι χρήστες ζήτησαν να διαγραφούν από κάποια λίστα μετά τη λήψη ηλεκτρονικού μηνύματος. Οι αναλύσεις αυτές, ωστόσο, διεξάγονται αποκλειστικά σε επίπεδο ομίλου. Δεν τις χρησιμοποιούμε για την ανάλυση μεμονωμένων ατόμων. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στην Emarsys θα βρείτε στη διεύθυνση: https://www.emarsys.com/en/privacy-policy/.

Παρακολούθηση ενημερωτικών δελτίων
Τα ενημερωτικά δελτία της Fissler GmbH περιέχουν εικονοστοιχεία παρακολούθησης. Το εικονοστοιχείο παρακολούθησης είναι ένα μικροσκοπικό γραφικό ενσωματωμένο σε ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται σε μορφή HTML και επιτρέπει την καταχώριση και ανάλυση αρχείων καταγραφής. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η στατιστική ανάλυση της επιτυχίας ή της αποτυχίας των ηλεκτρονικών διαφημιστικών εκστρατειών. Με βάση το ενσωματωμένο εικονοστοιχείο παρακολούθησης, η Fissler GmbH μπορεί να διαπιστώσει εάν και πότε ανοίχθηκε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από κάποιο υποκείμενο των δεδομένων και ποιους συνδέσμους που περιέχονταν στο ηλεκτρονικό μήνυμα άνοιξε και παρακολούθησε το υποκείμενο των δεδομένων.
Αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στα εικονοστοιχεία παρακολούθησης τα οποία περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία, αποθηκεύονται και αναλύονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας με σκοπό τη βελτιστοποίηση της αποστολής του ενημερωτικού δελτίου και την επιτυχέστερη προσαρμογή του περιεχομένου μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων στα ενδιαφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων. Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή τη σχετική χωριστή δήλωση συγκατάθεσης που είχε δοθεί με τη διαδικασία διπλής επιβεβαίωσης της εγγραφής. Μετά την ανάκληση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαγράφει τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η Fissler GmbH εκλαμβάνει αυτόματα το αίτημα διαγραφής από το ενημερωτικό δελτίο ως ανάκληση της συγκατάθεσης.

Google ReCaptcha
Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τη λειτουργία αναγνώρισης διαδικτυακών ρομπότ («ReCaptcha») που παρέχει η Google LLC, με έδρα στις ΗΠΑ (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), μεταξύ άλλων για καταχωρίσεις ηλεκτρονικών εντύπων. Πολιτική απορρήτου: https://www.google.com/policies/privacy/, επιλογή ανάκλησης συγκατάθεσης: https://adssettings.google.com/authenticated.

Χάρτες Google
Η εταιρεία μας ενσωματώνει χάρτες που παρέχονται από την υπηρεσία «Χάρτες της Google» (Google Maps) από την Google LLC, με έδρα στις ΗΠΑ (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043). Συγκεκριμένα, τα δεδομένα που συλλέγονται για επεξεργασία ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP του χρήστη και τα δεδομένα τοποθεσίας, αλλά όχι χωρίς τη συγκατάθεσή του (η οποία συνήθως δίνεται ή αίρεται μέσω των ρυθμίσεων του κινητού τηλεφώνου). Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολιτική απορρήτου: https://www.google.com/policies/privacy/, επιλογή ανάκλησης συγκατάθεσης: https://adssettings.google.com/authenticated.


11 Αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων

Η κρατική αρχή της Ρηνανίας-Παλατινάτου για την προστασία προσωπικών δεδομένων και
την ελευθερία της πληροφόρησης
Hintere Bleiche 34
D-55116 Mainz
Γερμανία

Τηλέφωνο: +49 (0) 61 31 2 08 24 49
Φαξ: +49 (0) 61 31 2 08 24 97
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: poststelle(at)datenschutz.rlp.de


12 Τροποποιήσεις στη δήλωση προστασίας δεδομένων
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις διατάξεις ασφαλείας και προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο λόγω εξελίξεων στον τομέα της τεχνολογίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα τροποποιούμε αντιστοίχως τη δήλωση προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας. Φροντίστε να ενημερώνεστε πάντοτε από την πιο πρόσφατη έκδοση της δήλωσης προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας.
(04/2018)